Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen e.o.

v.l.n.r. Harry, Mike, Leo, John, Frans en Miriam 

Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen en omstreken
d.d. 18 april 2017

• Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Voorzitter John Jansen heet de circa 25 leden welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen

• Vaststellen verslag Afdelingsledenvergadering van 19 april 2016

Zonder tekstuele of inhoudelijke op- en aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

• Financieel verslag over het boekjaar 2016 en de balans per 31 december

Mike den Hartog geeft een toelichting op de ter vergadering uitgereikte financiële stukken. Het exploitatiesaldo over 2016 is positief. Op de balans/vermogensopstelling zijn twee bedragen als bestemmingsreserve opgenomen. Het bedrag van € 600,-, opgebouwd uit een jaarlijkse reservering van € 200,-, is bestemd voor het 50-jarig jubileum van onze Afdeling. Het bedrag van € 1.310,43 dient ter (gedeeltelijke) financiering van het door de Werkgroep WOII archeologie in 2017 uit te geven onderzoeksverslag. Dit bedrag is opgebouwd uit een restant van de door de Werkgroep ontvangen subsidie van het VFonds (subsidie voor de activiteiten rondom 70 jaar Market Garden) en uit de opbrengst van de verkoop van de door de Werkgroep uitgegeven symposiumbundel ‘Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap’.

Mike geeft aan dat de ontvangen donaties voor een groot deel uit de verkoop van boeken uit de nalatenschap van Wim Tuijn afkomstig zijn. Ben Teubner: dit is niet juist, het merendeel van die ‘donaties’ komt uit de in- en verkoop van boeken en valt dus niet onder donatie. Mike zegt toe dit aan te zullen passen. 

Rob Woldringh: de retributie is gebaseerd op 132 leden, hoe is de tendens mbt het aantal leden de afgelopen jaren? Leo ten Hag; er is sprake van een licht dalende tendens, met het voorbehoud dat de gegevens die wij van het landelijk administratiekantoor ontvangen niet altijd juist zijn. De landelijk secretaris zal in 2017 hierin verbeteringen aanbrengen. 
Om de financiële overzichten nog verder te vereenvoudigen zullen de posten van het kasboek niet meer afzonderlijk aan de ledenvergadering worden voorgelegd, maar alleen de totalen.

AWN bestuur 2017

• Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

Namens de kascommissie deelt Pauline de Weijer mee dat de penningmeester de financiële zaken op orde heeft. Hij stelt de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.
Tot leden van de nieuwe kascommissie worden Pauline de Weijer en Jenny Berendes benoemd. Als reservelid stelt Rob Woldringh zich beschikbaar.

• De begroting voor 2017

Toelichting door Mike den Hartog: mede dankzij een donatie van de gemeente Berg en Dal voor een door de AWN verricht archeologisch onderzoek is er een batig saldo. De reservering voor het Jaarverslag 2017 komt uit deze donatie.
 Willem Kuppens: er is een bedrag van € 150,- begroot als inkomsten uit de verkoop van de symposiumbundel (‘Het natuurgebied rondom Nijmegen….’). Zijn er nog exemplaren over die verkocht kunnen worden? Leo ten Hag: de laatste 8 exemplaren zijn verkocht, de opbrengst daarvan valt in het boekjaar 2017. Er zullen geen exemplaren meer worden gedrukt. Mike zegt toe dat het begrote bedrag van € 150,- gecompenseerd zal worden uit de post onvoorzien (€ 60,-).

• Bestuurswisselingen

Volgens de statuten moeten Harry Brink en Frans Peters aftreden. Zij stellen zich beiden beschikbaar voor een volgende termijn. Er zijn bij de afdelingssecretaris geen andere kandidaat-bestuursleden aangemeld. Harry en Frans worden met algemene stemmen herkozen.

• Uitreiking Wim Tuijn-fibula

Zoals bekend beschikt de afdeling sedert 2008 over de zogenoemde Wim Tuijn-fibula. Deze in zilver uitgevoerde fibula, ontworpen en vervaardigd door ons afdelingslid Anneke van Bergen, wordt als blijk van waardering jaarlijks uitgereikt aan een AWN’er die zich voor of vanuit de afdeling Nijmegen zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 
De keuze van het bestuur is deze keer gevallen op Willem Kuppens. In zijn lofrede noemt voorzitter John Jansen de vele verdiensten die Willem voor de archeologie in ons werkgebied heeft gehad en heeft. Niet alleen wat Willem doet en gedaan heeft (o.a. veldonderzoeken, bronnenonderzoek, rapporteren, schrijven van artikelen, verzorgen van rondleidingen en cursussen, begeleiding bij ‘Nijmegen graaft!’), maar ook de manier waarop (punctueel en nauwgezet, stressbestendig, charmant en verbindend) heeft het bestuur doen besluiten Willem Kuppens de Wim Tuijn fibula toe te kennen. Met de woorden ‘wij zijn blij en trots jou in onze club te hebben’ krijgt Willem de fibula door John opgespeld.

Rondvraag en sluiting

Wim Schennink (vice-voorzitter landelijk bestuur en contactpersoon van onze Afdeling): hoe gaat het met de ArcheoHotspot in Nijmegen en wie financiert? John Jansen: er waren wat aanloopproblemen en de bezoekersaantallen vielen wat tegen (na 1 jaar). De ArcheoHotspot gaat verhuizen naar het Valkhof Museum en we verwachten dan een betere aanloop. Voor de vraag naar de financiering wordt Wim Schennink geadviseerd contact op te nemen met de betreffende projectleider.
 Wim Schennink: mede geïnspireerd door het boek ‘Kijk eens wat ik gevonden heb!’ heeft de landelijke Werkgroep Educatie, samen met de HAN, een lespakket ontwikkeld. Een exemplaar wil ik jullie als Afdeling hierbij aanbieden.

Harry Brink: samen met Leo ten Hag ben ik op ‘excursiejacht’ gegaan en we zijn uitgekomen in Gennep. De excursiedatum is 29 april en men kan zich nog aanmelden.
Marijke Pennings: wat gaan we doen met veldwerkpasjes? Het bestuur zegt toe deze vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde te zullen stellen.

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Leo ten Hag, secretaris