Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen e.o.

 

Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen en omstreken d.d. 17 april 2018

 
 

 

1.  Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 

Voorzitter John Jansen heet de circa 35 leden welkom op de vijftigste jaarvergadering van de Afdeling Nijmegen e.o. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen

 

2.  Vaststellen verslag  Afdelingsledenvergadering van  18 april 2017

 

Tekstueel:
agendapunt 4 ‘Hij stelt de vergadering voor…’ moet zijn ‘Zij stelt de vergadering voor…’.

Zonder verdere tekstuele of inhoudelijke op- en aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Naar aanleiding van:
Agendapunt 3  Vraag Bas Hendrikse: gaat de AWN in 2019 aandacht besteden aan 75 jaar Market Garden?
Antw Leo ten Hag: er zal in 2019 een boek uitgebracht worden over het onderzoek van de Werkgroep WOII archeologie in de afgelopen jaren.

Vraag Bas Hendrikse: wordt de ledenadministratie niet meer door Van Dinther bijgehouden?
Antw Wim Schennink (landelijk bestuur): de ledenadministratie is nu geheel in handen van de AWN. Dit heeft geresulteerd in meer nauwkeurigheid en bovendien scheelt dit de AWN aan uitgaven.
Agendapunt 8  Vraag Bas Hendrikse: wordt er gewerkt met veldwerkpasjes?
Antw John Jansen: wie deel wil nemen aan veldwerk moet tegenwoordig een verklaring ondertekenen, de veldwerkpasjes hebben daardoor geen functie meer en worden niet gebruikt.

 

3.  Financieel verslag over het boekjaar 2017 en de balans per 31 december

 

Penningmeester Mike den Hartog licht de cijfers kort toe. Er staat een behoorlijk saldo op de rekening. Dit is o.a. tot stand gekomen door een groei van het aantal leden en een donatie van de gemeente Berg en Dal (als ‘beloning’ voor een opgraving die de AWN in Groesbeek heeft gedaan).

 

4.  Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

 

Voorzitter van de  kascommissie Pauline de Weijer  en commissielid Jenny Berendes hebben kritisch naar de cijfers gekeken. Zij hebben verder vastgesteld dat de penningmeester de financiële zaken op orde heeft. Hun aanbeveling voor het komende boekjaar  is om de balansposten ‘veldwerkmateriaal/inventaris’ en ‘bibliotheek in één keer af te schrijven: dit vanwege de geringe waarde van deze posten en om de administratie te vereenvoudigen.
Pauline de Weijer adviseert de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.
Tot leden van de nieuwe kascommissie worden Jenny Berendes en Rob Woldringh benoemd. Als reservelid stelt Willem Kuppens zich beschikbaar.

 

5.  De begroting voor 2018

 

Voorzitter John Jansen geeft aan dat er in de begroting zoals deze eerder aan de leden is toegestuurd enkele wijzigingen zijn aangebracht.  Mike den Hartog licht dit verder toe. Het betreft met name de begroting voor de jubileumactiviteiten: de gevraagde subsidie aan het AWN Archeologiefonds is verhoogd naar € 5.500,-, waardoor er € 1.000,- minder aan onze spaarrekening hoeft te worden onttrokken. Verder wordt de deelnemers aan de jubileumexcursie gevraagd om een bijdrage van € 10,- per persoon.
 Vraag Bas Hendrikse: de aanvraag bij het Archeologiefonds is nog in behandeling, wat als het gevraagde niet/deels wordt toegezegd?
 Antw John Jansen: in dat geval hebben we een plan B achter de hand.
Vraag Wim Schennink: hebben jullie ook andere fondsen benaderd voor subsidie? 
Antw John Jansen: neen, dat is niet gebeurd.

 

6.  Bestuurswisselingen

 

Mike den Hartog heeft het Afdelingsbestuur laten weten dat hij wil aftreden als bestuurslid. John Jansen bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren; het bestuur zal nog op passende wijze afscheid van hem nemen. 
Pauline de Weijer heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Er zijn bij de afdelingssecretaris geen andere kandidaat-bestuursleden aangemeld. De voorzitter vraagt de leden akkoord te gaan met de benoeming van Pauline: de leden gaan unaniem akkoord. Pauline vertelt de leden in het kort iets over zichzelf en neemt op uitnodiging van John Jansen achter de bestuurstafel plaats.

 

7.  Uitreiking Wim Tuijn-fibula

 

Jan Wessels ontvangt de Wim Tuijn fibula 2018
Jan Wessels ontvangt de Wim Tuijn fibula 2018
John Jansen: “de WT fibula staat voor ‘met initiatief, inzet, respect, bevlogenheid en wijsheid omgaan met archeologisch erfgoed en daarmee een meerwaarde leveren voor de afdeling en voor de lokale, regionale en soms zelfs landelijke archeologie’. De kandidaat van dit jaar voldoet aan al deze kwalificaties. Hij is bijna 30 jaar lid van de AWN en van alle markten thuis: graven, tekenen, juridische strijd leveren met de gemeente om het behoud van historische panden (en winnen!), bijdragen aan de inrichting van een museum, restaureren van historische panden, maar ook van fijn glaswerk, etc. Jan Wessels, we zijn er trots op jou als lid in onze Afdeling te hebben en we reiken je met veel genoegen de Wim Tuijn-fibula uit”.

 

8.  Rondvraag en sluiting

 

Bas Hendrikse: kan de aangepaste begroting 2018 nog worden nagestuurd?
John Jansen zegt dit toe.

 

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

 

Leo ten Hag, secretaris.