Nieuwsbrief april 2018

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

 

Nieuwsbrief april 2018

In deze Nieuwsbrief:

Afdelingsledenvergadering, dinsdag 17 april

 

Graag nodigen wij u uit voor de Afdelingsledenvergadering op dinsdag 17 april a.s. De agenda, het verslag van de vorige Afdelingsledenvergadering en de financiële stukken zijn als bijlage meegezonden.
 De locatie is zoals gebruikelijk in Wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat 154 te Nijmegen (Oost). Aanvang 20.00 uur.
Aansluitend op de vergadering zal een lezing worden verzorgd door Lourens van der Feijst (archeoloog Romeinse tijd) over: 

 


 


Het grafveld van Huissen

 

In opdracht van Bouwfonds heeft ADC ArcheoProjecten in 2012-2014 twee opgravingen uitgevoerd in het plangebied Loovelden te Huissen..
Het onderhavig deelgebied ligt ingeklemd tussen de Loostraat en de Keizersallee. In het gebied ligt een langgerekt bewoningslint uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd en vermoedelijk de Vroege Middeleeuwen. Ingeklemd tussen de nederzettingen is een grafveld voor een groot deel opgegraven. Dit grafveld is aangelegd direct ten zuiden van een weg of pad, dat de bewoonde erven onderling verbond. Het grafveld is daarmee aangelegd nadat de inrichting van de grensstreek met een limesweg en daaraan gelegen castella en andersoortige nederzettingen (zowel civiel als militair) vorm had gekregen. Daarmee valt dan ook niet uit te sluiten dat het grafveld een (deels) militair karakter heeft gehad. In de lengterichting (parallel aan de weg) is het grafveld zeker 300 meter lang. De exacte breedte is tijdens onderhavig onderzoek niet vastgesteld maar heeft naar schatting 45 meter bedragen. Binnen het onderzochte deel van het grafveld zijn 128 grafmonumenten aangetroffen, bestaande uit feitelijke graven (met crematieresten) of uit randstructuren zoals kringgreppels die het vermoeden wekken dat er een graf aanwezig is geweest.

Het onderzoek naar het grafveld van Huissen heeft een enorme schat aan informatie opgeleverd door onder meer de vondst van een zeer rijk elitegraf en vele bijzondere, van andere rurale grafvelden afwijkende grafgiften. Het rijkste graf bleek te zijn aangelegd in een grafkamer die uit twee afzonderlijke compartimenten bestond. In het ene compartiment lagen de feitelijke crematieresten en een scala aan grafgiften van aardewerk, glas en brons. In het andere compartiment lag een deel van de brandstapelresten in combinatie met op de brandstapel meegegeven goederen en voedsel. Mogelijk werden deze elementen op een aparte brandstapel verbrand. Tenslotte stonden er op het deksel van de grafkamer nog meer grafgiften. Het bijzondere graf en de gegevens die het onderzoek te Huissen hebben opgeleverd, hebben het onderzoek naar het crematieritueel in de Romeinse tijd een nieuwe impuls gegeven en daarmee kunnen we zeggen dat de grafkamer van Huissen letterlijk een schatkamer is geworden.