Ledenvergaderingen


Afdelingsledenvergadering 19 april 2022

 

Leo ten Hag

 

Verslag Ledenvergadering AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken 
19 april 2022  
 
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
 
Voorzitter John Jansen heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededeling: op 21 mei a.s. staat een excursie naar Museum Kasteel Wijchen op het programma. Nadere informatie hierover volgt nog via de Nieuwsbrief.
In plaats van de gebruikelijke boekentafel wordt vanavond een aantal door Martien Koolen vervaardigde publicaties te koop aangeboden.
 
2. Vaststellen verslag Afdelingsledenvergadering van 28 april 2021
Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 
3. Financieel verslag over het boekjaar 2021 en de balans per 31 
december 2021. 
Penningmeester Pauline de Weijer licht de cijfers toe. 
Baten: ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn er toch veel boeken verkocht, met dank aan Ben Teubner. Tevens zijn er veel exemplaren van Groesbeek Heights deel 1 verkocht en heeft de Werkgroep WOII Archeologie alvast een subsidie ontvangen voor de vervolgpublicatie.
 
Lasten: lagere portokosten omdat door de bereidwillige medewerking van tien AWN leden de jaarverslagen bij de meeste leden bezorgd zijn. De drukkosten van het Jaarverslag waren hoger dan begroot, omdat we van A5/zwartwit naar A4/full colour zijn gegaan. Ook de bestuurskosten waren hoger, mede veroorzaakt door de uitreiking van drie onderscheidingen en abonnement op het Deventer Systeem. De Werkgroep WOII Archeologie heeft minder uitgegeven omdat de publicatie van Groesbeek Heights deel 2 met een jaar is uitgesteld.
 
Balans: afname van het vrij besteedbaar vermogen door negatief resultaat van dit jaar. Dit negatieve resultaat is grotendeel boekhoudkundig en veroorzaakt door reservering voor het jubileum volgend jaar (55 jaar AWN Nijmegen) en afwaardering van de voorraad Groesbeek Heights.
  
4. Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
Lid van de kascommissie Jan Jansen deelt de vergadering mee dat de financiële stukken over 2021 zijn gecontroleerd en in orde bevonden, met dank aan de penningmeester voor de toelichting. Namens de kascommissie vraagt hij de leden het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2021. De leden gaan akkoord. 
 
Jan Jansen
 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Jan Jansen (voorzitter), Ben Teubner (lid) en Miriam de Groot (reservelid)
 
5. De begroting voor 2022
De leden gaan akkoord met de begroting voor 2022.
 
6. Bestuurswisselingen
Volgens het reglement moet Pauline de Weijer aftreden. Zij stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn. De leden gaan akkoord met haar herbenoeming.
Frans Peters legt zijn functie als veldcoördinator neer. Voorzitter John Jansen spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet die Frans de afgelopen jaren heeft getoond. Het zal moeilijk zijn een goede opvolger voor hem te vinden. Uiteraard zal door het bestuur op gepaste wijze afscheid van Frans worden genomen. 
Leo ten Hag heeft laten weten dat hij in 2023 zijn functie als afdelingssecretaris neer wil leggen. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger. 
 
7. Presentatie Jaarverslag 2021
John Jansen toont de leden een exemplaar van het jaarverslag en geeft aan buitengewoon trots te zijn op het bereikte resultaat. Met dank aan Leo ten Hag (eindredacteur), Pauline de Weijer (vormgeving) en aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Jaarverslag 2021 AWN Afd.16
 
8. Uitreiking Wim Tuijn-fibula
De keuze van het bestuur is deze keer gevallen op Frans Peters. In zijn toespraak sprak John Jansen nogmaals zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet van Frans als opgraver, veldwerkcoördinator, bestuurslid, medeorganisator van de Basiscursus Archeologie. Hoewel hij zijn werk als bestuurder meer als ‘noodzakelijk kwaad’ zag was zijn inbreng tijdens vergaderingen altijd constructief, rustig en weloverwogen. Het bestuur zal dat echt gaan missen. Frans stopt als veldwerkcoördinator, maar zal zeker nog actief binnen de AWN blijven. Onder applaus krijgt een totaal verraste Frans de fibula door John opgespeld.

Frans Peters
 
9. Rondvraag
Marijke Pennings: hoe is de Basiscursus Archeologie dit jaar verlopen? Antwoord door deelnemers aan de cursus: alle waardering voor de organisatie en inhoud. Frans Peters: het was een enthousiaste club en een aantal deelnemers zijn regelmatig aanwezig op onze woensdagavonden.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit John Jansen de vergadering en geeft het woord aan Martien Koolen.
 
 
 
Martien is bezig om de resultaten van ruim een halve eeuw actief in de archeologie op papier te zetten. Dit heeft tot nog toe geresulteerd in een viertal publicaties. Deze kunnen tegen een schappelijke prijs worden gekocht. De opbrengst zal worden gebruikt voor nieuwe publicaties.
 
 

Ledenvergadering 2021 ↓

Dit is de volledige digitale ledenvergadering van AWN Afd.16 van 28 april 2021 (2 uur, 12 minuten)

 

Marijke Pennings: De Bronzen AWN legpenning

 

Ridder Ben 2021

 

Fibularis Jan Kusters 2021

 

-+=
Google Translate
Top