Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van de AWN Afdeling Nijmegen e.o. is op zoek naar een veldwerkcoördinator en een afdelingssecretaris.

Taakomschrijving veldwerkcoördinator

De veldwerkcoördinator coördineert de opgraafactiviteiten voor de vrijwilligers van AWN Afdeling 16 en maakt deel uit van het afdelingsbestuur. De taken van de veldwerkcoördinator kunnen als volgt worden omschreven.

1. Taken voorafgaande aan een opgraving

De coördinator is contactpersoon voor alle actieve vrijwilligers die beschikbaar zijn voor opgravingen. Zij kunnen zich bij hem aanmelden. De coördinator houdt een actueel databestand bij van actieve vrijwilligers.
De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers die signalen willen doorgeven m.b.t. bouwprojecten en andere activiteiten waarbij een vermoeden is dat er mogelijk een verstoring plaatsvindt van het bodemarchief.
De coördinator is aanspreekpunt voor opgravende instanties zoals opgravingsbedrijven, universiteiten en gemeenten, en brengt vraag (van opgravingsinstanties) en aanbod (van vrijwilligers) bij elkaar.
De coördinator ontwikkelt proactief een netwerk van alle betrokken instanties en houdt hiervan een actueel databestand bij. Dit betekent dat hij of zij contacten initieert en onderhoudt met de opgravende instanties, met regioarcheologen en provinciaal archeologen en met het bevoegd gezag. In de praktijk zijn dit de gemeenteambtenaren met aandachtsveld cultuurhistorie in het pakket.

2.  
Taken tijdens een opgraving

De coördinator informeert de vrijwilligers over op handen zijnde opgravingen, maakt een werkschema, geeft informatie over tijd, duur, locatie, aard van de werkzaamheden en de veiligheidsmaatregelen.
De coördinator registreert de deelnemende vrijwilligers en controleert de vrijwilligerscontracten.
De coördinator controleert of de verzekering in orde is.
De coördinator begeleidt en ondersteunt vrijwilligers in het veld.
Helpt mee om de vaardigheden van vrijwilligers in het veld te optimaliseren.

3. 
Taken na een opgraving
De coördinator zorgt dat vondsten en sites bij de bevoegde instantie worden gemeld en geregistreerd.
De coördinator houdt het bestuur gevraagd en ongevraagd op de hoogte van verwachtingen, lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Taakomschrijving afdelingssecretaris

Schrijft vergaderingen uit en verzorgt de verslaglegging
Is contactpersoon voor leden en derden
Beantwoordt vragen van archeologische bureaus
Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarverslag
Archiveert de stukken en beheert het afdelingsarchief
Is verantwoordelijk voor het verwerken van mutaties in het ledenbestand
Adviseert over de naleving van de statuten en reglementen van de afdeling

Het verrichten van de werkzaamheden van afdelingssecretaris vergt gemiddeld een halve dag per week.

Heeft u interesse of voor meer informatie: lhwtenhag@planet.nl

 

-+=
Google Translate
Top