Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent

Plan Vossepels Lent

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied Vossenpels te Lent:
Project Vos1

In de digitale studiezaal Nijmegen zijn alle onderzoeken van het Archeologisch Bureau Nijmegen gratis te bestuderen, hier een voorbeeld.

De reeks Archeologische Berichten Nijmegen, waarin de archeologische onderzoeken worden beschreven die binnen de grenzen van de Gemeente Nijmegen zijn uitgevoerd. De rapporten zijn niet alleen voor archeologen geschikt, maar zeker ook voor de geïnteresseerde lezer.

“Het plangebied Vossenpels 1 ligt volgens Archis deels binnen een archeologisch monument van archeologische waarde (Archis-nr. 12471.14 Volgens Archis betreft het een terrein, gelegen op een oeverwal, met sporen van een nederzetting uit het laat neolithicum. Bij booronderzoek werden in vrijwel alle boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
In het terrein bevindt zich op 50–80 cm onder het maaiveld een vondstenlaag, met daarin houtskool, verbrand leem, aardewerk, bot, brokjes natuursteen en fosfaatconcentraties”.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

Wonen op Niveau

Wonen op Niveau

Wonen op Niveau

Dienst stadsontwikkeling en beheer
Volkshuisvesting monumentenzorg en archeologie

               
Archeologie, bouwhistorie en historie van twee percelen aan de Langestraat

Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie Rapport 5
Tweede herziene druk

Trefwoorden: Alkmaar: archeologie; bouwhistorie; bewoningsgeschiedenis; historie; ceramiek: glas; hout; been; metaal; kleipijpen; biologisch/organisch materiaal: beerput-onderzoek

De aanleiding tot een archeologisch onderzoek is vaak een bouwproject. Veelal gaat het om stedelijke vernieuwing en verbeteringen ten opzichte van de bestaande bebouwing. In het geval van het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, ligt dit anders. Een rampzali- ge brand legde immers twee monumentale panden aan de Langestraat in de as. Een schrale troost voor monumentenzorger Piet Verhoeven moge zijn, dat de ramp werd gevolgd door een succesvol archeologisch onderzoek en een boeiend rapport. De vele fraaie vondsten zijn te bezichtigen in het Archeologisch Centrum Alkmaar, dat op 19 april 1997 in het pand Oude gracht 245 is geopend.

Ik wens de lezer veel lees- en kijkplezier bij de bestudering van dit vijfde Rapport over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie.
Mr MJM Boekel, algemeen directeur dienst Stadsontwikkeling en Beheer, gemeente Alkmaar.

 

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

De stad, het vuil en de beerput

De opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context

De Nederlandse stadsarcheologie heeft de afgelopen decennia een omvangrijke hoeveelheid informatie opgeleverd over de middeleeuwse stad in veel van haar gedaanten.  Dit betreft onder meer het ontstaan, de topografie, de materiële cultuur en het functioneren van steden. De veelheid van opgegraven informatie is inmiddels zo groot dat het maken van syntheses een complexe aangelegenheid is geworden. Roos van Oosten kijkt voor het eerst in stadsarcheologisch Nederland systematisch over de grenzen van een individuele stad heen. Ze doet dit aan de hand van een alledaags fenomeen, namelijk poep- en pisverwerking in de pre-industriële stad. Sidestone Press.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

Vrijwilligersbeleid archeologie

De kracht van vrijwilligers

Over een duurzame relatie tussen de gemaakte en vrijwilligers in de archeologie

Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen doen.

(Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’