Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen e.o.

 

Verslag Ledenvergadering AWN-Afdeling Nijmegen en omstreken d.d. 16 april 2019

 
1.     Opening, vaststellen agenda en mededelingen
 
Voorzitter John Jansen heet de circa 40 leden welkom op de vergadering van de Afdeling Nijmegen e.o.  Een aantal leden heeft de uitnodiging niet ontvangen terwijl deze wel aan alle leden en donateurs is toegestuurd. Het kan zijn dat de email bij sommigen in de spambox terecht is gekomen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.
 
2.     Vaststellen verslag  Afdelingsledenvergadering van  18 april 2017
 
Correctie (agendapunt 2, Naar aanleiding van): de bedoelde publicatie zal in 2019 verschijnen. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 
3.     Financieel verslag over het boekjaar 2018 , de balans per 31 december en de begroting voor 2019
De penningmeester geeft een toelichting op het boekjaar 2018, de balans en ook meteen  op de begroting voor 2019 (Agendapunt 5). 
Voor dit verslag wordt volstaan met een verwijzing naar de aan de leden en donateurs toegezonden ‘Toelichting’.
 
4.     Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
 
De voorzitter van de  kascommissie Jenny Berendes geeft aan dat de penningmeester de financiële zaken op orde heeft. Namens de kascommissie  adviseert zij de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. De aanwezige leden stemmen hiermee in. 
Tot leden van de nieuwe kascommissie worden Rob Woldringh en Willem Kuppens benoemd. Als reservelid stelt Rob Mols zich beschikbaar.
 
5.     De begroting voor 2019
 
Zie Agendapunt 3.
 
 
6.     Bestuurswisselingen
 
De voorzitter deelt mee dat Miriam de Groot niet meer voor een bestuursfunctie beschikbaar is. Zij is 10 jaar bestuurslid geweest en het Afdelingsbestuur zal haar binnenkort op passende wijze voor haar grote inzet belonen.
 Leo ten Hag heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende termijn als secretaris; hij wordt door de leden unaniem herbenoemd.
Frans Peters heeft te kennen gegeven dat hij eind van dit jaar wil stoppen als bestuurslid en veldwerkcoördinator. 
Er zijn nu twee vacatures; het bestuur zal de komende maanden op zoek gaan naar nieuwe leden.
 
7.     Presentatie Jaarverslag 2018
 
Voorzitter: dankzij de bijdragen van verschillende leden en de inzet van Pauline de Weijer en Leo ten Hag kunnen we weer een mooi Jaarverslag laten zien. Een exemplaar kan na de lezing afgehaald worden. 
 
8.     Uitreiking Wim Tuijn-fibula
 
Voorzitter: “over de vraag wie dit jaar de fibula in ontvangst zou mogen nemen was er binnen het bestuur geen enkele discussie. De laureaat van vanavond is al 45 jaar lid van onze vereniging, vervult een voortrekkersrol in de lokale archeologie en heeft in al deze jaren een grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van zijn geboorteplaats en de omgeving daar om heen. Ik spreek hier over de plaats Huissen en over Cor Neijenhuis. Cor, je bent de drijvende kracht achter het stadskernonderzoek van Huissen en van het Stadsmuseum Hof van Hessen met zijn met archeologische vondsten rijk gevulde vitrines. Zelf heb je archeologie omschreven als een ‘puzzel leesbaar maken door er steeds nieuwe stukjes aan toe te voegen’. In verschillende publicaties (Kijk eens wat ik gevonden heb, Archeologie in onze achterTuijn) kunnen we lezen hoe jij samen met de Historische Kring Huissen je geboorteplaats op de archeologische kaart hebt gezet. Cor, we zijn er trots op jou als lid van de AWN te hebben en ik speld je met alle genoegen de Wim Tuijn-fibula op.”
Cor Neijenhuis: Wim Tuijn-fibula 2019
 
9.     Rondvraag en sluiting
 
Vraag Cees van Kouwen: in Beuningen/Winssen vindt momenteel een zandafgraving plaats op een archeologisch mogelijk interessante locatie. Doet de AWN daar iets aan?

Antwoord Marijke Pennings (lid): ik heb hierover contact gehad met de ontzander en de regio-archeoloog. Het is een ingewikkelde kwestie. Het gebied was al vrijgegeven, maar dat is, nadat er alarm is geslagen, weer ingetrokken. Het is onduidelijk hoe één en ander nu verder zal gaan verlopen; voor de AWN lijkt er voorlopig geen rol weggelegd. 
 
 
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
 
 
Leo ten Hag, secretaris.