Ledenvergadering

Verslag Afdelings-ledenvergadering 2023

AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken 18 april 2023
Door Leo ten Hag

 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
  Voorzitter John Jansen heet de aanwezigen van harte welkom.
  Hij deelt mede dat prominent AWN-lid Jantinus Koeling is overleden. Jantinus was zeer actief bij de Werkgroep Archeologie Cuijk. Voor zijn vele verdiensten kreeg hij een koninklijke onderscheiding, de Bronzen Legpenning en de Wim Tuijnfibula. John vraagt de aanwezigen om een moment stilte.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. Vaststellen verslag Afdelingsledenvergadering van 19 april 2022
  Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 3. Financieel verslag over het boekjaar 2022 en de balans per 31
  december 2022

  Penningmeester Pauline de Weijer licht de cijfers toe. Door de groei van het aantal leden is de retributie (het bedrag dat de afdeling van het landelijk bestuur voor elk lid ontvangt) gestegen. Door de verkoop van ‘Ben’s Boeken’ is er een substantieel bedrag aan inkomsten binnengekomen.
  We beheren het banksaldo van de Stichting Stadsarcheologie (SSN) en we vragen daarvoor een vergoeding. Er staat ook een aanzienlijk bedrag van de Werkgroep WOII Archeologie op de balans: dat zijn deels inkomsten uit de verkoop van Groesbeek Heights I en de reeds ontvangen subsidie (van het AWN Archeologiefonds) voor het dit jaar te verschijnen deel II van Groesbeek Heights.

Lasten: lagere portokosten omdat door de bereidwillige medewerking van tien AWN leden de jaarverslagen bij de meeste leden bezorgd zijn. Vanwege het uistellen van de publicatie Groesbeek Heights II heeft de Werkgroep WOII archeologie geen kosten gemaakt.

 1. Verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
  De voorzitter van de kascommissie Jan Jansen deelt de vergadering mee dat de financiële stukken over 2021 zijn gecontroleerd en in orde bevonden, met dank aan de penningmeester voor de toelichting. Namens de kascommissie vraagt hij de leden het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2022. De leden gaan akkoord.

De nieuwe kascommissie bestaat uit Ben Teubner (voorzitter), Miriam de Groot (lid) en Jon de Vries (reservelid).

 1. De begroting voor 2023
  De SSN en de Werkgroep WOII zullen worden gevraagd om een bijdrage in de bankkosten. Naar verwachting zal Groesbeek Heights II in 2023 uitkomen, de verkoopopbrengsten zijn moeilijk in te schatten. Mede vanwege de gestegen papierprijs zijn de kosten voor het drukken van het jaarverslag aanzienlijk. Het is de vraag of we volgend jaar nog een papieren jaarverslag uit kunnen brengen.
  De leden gaan akkoord met de begroting voor 2023.
 2. Bestuurswisselingen
  John Jansen treedt na zeven jaar af als voorzitter. Hij geeft aan dat hij mede door andere drukke werkzaamheden de afgelopen jaren te weinig aan archeologie te zijn toegekomen. Hij benadrukt de prettige samenwerking met het bestuur in de afgelopen jaren. In een toespraak spreekt vicevoorzitter Pauline de Weijer haar grote waardering uit voor de inzet van John.

Hij is al vele jaren actief in onze afdeling, als schrijver van een aantal publicaties
(Maaltijd van kruimels en Kijk eens wat ik gevonden heb) en als penningmeester en later als voorzitter van onze afdeling. Namens het bestuur overhandigt zij John een presentje, verwijzend naar een andere grote hobby van John.
Pauline de Weijer leidt na het afreden van John de vergadering.
Leo ten Hag heeft, ondanks de eerder gedane mededeling na 12 jaar af te willen treden, besloten zich toch weer voor een vierde termijn als bestuurslid beschikbaar te stellen. De leden stellen dit zeer op prijs en gaan akkoord met zijn benoeming.

Het bestuur draagt Harry van Enckevort en Rob Woldringh voor als nieuwe bestuursleden. Harry zal, als professioneel archeoloog, binnen het bestuur vooral als vraagbaak fungeren. Rob neemt de taak van veldwerkcoördinator op zich. De leden gaan akkoord met de benoeming van Harry en Rob.

 1. Presentatie Jaarverslag 2022
  Pauline de Weijer toont de leden een exemplaar van het jaarverslag. Het is een verslag met veel (kleine) bijdragen geworden, met aandacht voor ons gehele werkgebied. Met dank aan Leo ten Hag (eindredacteur) en aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.
 2. Vooruitblik jubileum: 55 jaar AWN Afdeling Nijmegen e.o.
  Ons 55-jarig jubileum gaan we in 2023 vieren met een tweetal evenementen: een tentoonstelling in het Besiendershuis (Nijmegen). Deze zal op 1 oktober worden geopend en die hele maand te zien zijn. Op zaterdag 4 november zal het symposium ‘Innovatieve technieken in de archeologie’ worden georganiseerd in de Schouwburg Cuijk.
  Nadere informatie over beide evenementen volgt nog.
 3. Rondvraag
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.