Nieuwsbrief 16 april 2024

Uitnodiging Afdelingsledenvergadering

Dinsdag 16 april 2024

Graag nodigen wij u uit voor de Afdelingsledenvergadering op dinsdag 16 april a.s. De agenda, het verslag van de vorige Afdelingsledenvergadering en de financiële stukken zijn als bijlage meegezonden.
De locatie is zoals gebruikelijk Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154 te Nijmegen (Oost). Aanvang 20.00 uur.

Lezing

Na de koffiepauze (20.45 – 21.00 uur) zal archeoloog Harry van Enckevort (Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit, gemeente Nijmegen) voor ons een lezing verzorgen over ‘De ijzeren werktuigen van het Kops Plateau’. 

Tussen 1986 en 1995 zijn door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in het oosten van Nijmegen opgravingen op het Kops Plateau uitgevoerd. Daarbij zijn wallen en grachten van een versterking uit de Romeinse tijd gevonden die tussen 12 voor en 69/70 na Chr. worden gedateerd. Binnen de verdedigingswerken ontdekten de opgravers de resten van verschillende gebouwen, waaronder een luxueuze woning (praetorium) waarvan vermoed wordt dat daar belangrijke bekende legeraanvoerders als Drusus, de latere keizer Tiberius, Varus en Germanicus hebben verbleven. Tijdens de opgraving zijn meer dan 30.000 grondsporen opgetekend en ruim 400.000 voorwerpen verzameld. Daaronder bevinden zich enkele unieke gezichtsmaskers en helmen die toegeschreven worden aan de Bataafse ruiterij die vanaf 40 na Chr. op het plateau gestationeerd was. Deze hebben kort na de opgraving al hun weg gevonden naar het Valkhof Museum. Het overgrote deel van de sporen en vondsten heeft na de opgravingen echter niet de aandacht gekregen die deze verdienden. In het kader van het project Contructing the Limes is de gemeente Nijmegen in samenwerking met de verschillende Nederlandse universiteiten en andere partners begonnen met een verdere uitwerking van de opgraving op het plateau. Als eerste is aandacht besteed aan de fragiele ijzeren werktuigen. Deze geven zicht op de activiteiten van de op het plateau gestationeerde soldaten. Uit deze voorwerpen blijkt dat de bezetting zich naast typisch militaire werkzaamheden ook bezig hield allerlei handwerk, zoals de aanleg van de wallen en de bouw van hun eigen onderkomens. Daarnaast is duidelijk geworden dat binnen en direct buiten de verdedigingswerken specialisten als smeden en brons- en loodgieters actief waren. Deze zorgden voor een constante aanvoer van onder meer ijzeren nagels en wapens en messing en bronzen beslag van paardentuig. Om de gevonden werktuigen in een breder perspectief te plaatsen is ook onderzoek gedaan naar de elders in Nijmegen gevonden werktuigen uit de Romeinse tijd en de daarop volgende eeuwen. 

Jaarverslag 2023

Een exemplaar van het Jaarverslag 2023 kan na afloop van de lezing worden afgehaald. Verzending/bezorging van het Jaarverslag zal in de maand mei geschieden. Het Jaarverslag is na 16 april ook digitaal te raadplegen op onze website www.awnregionijmegen.nl .

Boekentafel

Zoals gebruikelijk bij onze bijeenkomsten kan tegen aantrekkelijke prijzen weer een keuze worden gemaakt uit een gevarieerd boekenaanbod.