Aqaduct Bronnenonderzoek

Een Romeins aquaduct nabij/in Nijmegen?
Een chronologisch overzicht van publicaties die een relatie hebben met of handelen over het vermeende Romeinse aquaduct (of onderdelen daarvan) in/nabij Nijmegen.

Johannes Smetius, Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, Amsterdam 1644/1645 (NL-vertaling van A.A.R. Bastiaensen, S. Langereis en L.G.J.M Nellissen, Nijmegen, Stad der Bataven, Nijmegen 1999)

Smetius beschrijft op p.71 e.v. enkele vondsten, gedaan op de Hunerberg en verder ten oosten van de stad: ….Er zijn ook, ongeveer een halve mijl stroomopwaarts van de stad, zesendertig stukken tufsteen opgegraven, elk vijf voet lang en drie breed. In de lengte naast elkaar gelegd vertoonden ze een doorgetrokken uitholling van ongeveer twee duim, en in die uitholling waren ze met een soort rode klei aaneengesmeerd; de resten van een……

Terug naar het overzicht

Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief

Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief

verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie

Dit rapport betreft het eerste deel van de opdracht “Receptenboek Burgerparticipatie” (RCE-EO-JSIUCN20060182, d.d. 16 juli 2020), dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De rapportage bestaat uit de hoofdtekst en vijf bijlagen. Het werk is uitgevoerd tussen september 2020 en februari 2021.

Op het gebied van participatie in de Nederlandse archeologie bestaat nog geen gedeelde handelingspraktijk. Daarom wordt in dit rapport eerst aandacht besteed aan het begrippenkader. Participatie (met en door burgers) wordt hierin onderscheiden van publieksbereik (voor burgers). Het eerste begrip verwijst naar het Verdrag van Faro (Raad van Europa, 2005), het tweede naar dat van Valletta (Raad van Europa, 1992). Het bestaand archeologische bestel is in hoge mate geënt op het Verdrag van Valletta, de zogenaamde Malta-praktijk, waarbij de nadruk ligt op de bescherming van archeologisch erfgoed (als bron van kennis) en dus op de intrinsieke waarde. Het Verdrag van Faro stelt niet het materiële aspect van erfgoed centraal maar de samenleving en introduceert daarmee een nieuwe manier van denken in de omgang met erfgoed. Het waarom van de archeologische monumentenzorg staat daarmee ter discussie. Het raakt het discours over democratisering, lokalisme en de wens erfgoed te laten bijdragen aan grote thema’s in de samenleving zoals welzijn en inclusiviteit.

Terug naar het overzicht

Veldhandleiding Archeologie

De Veldhandleiding Archeologie is het eerste deel van een reeks die door het College voor de Archeologische Kwaliteit zal worden uitgegeven. Het doel van de reeks Archeologie Leidraad is archeologen behulpzaam te zijn bij het bewa- ken en of verhogen van de kwaliteit van hun handelen op allerlei terrein. De publicaties zijn bedoeld als ondersteuning van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de minimale kwaliteitseisen, normen en richtlijnen van het archeologisch werkproces zijn omschreven.
Deze eerste Leidraad is hiervan een goed voorbeeld. De samenstellers hebben er naar gestreefd een informatieve en praktische handleiding samen te stellen. Het heeft nadrukkelijk geen prescriptief karakter; er worden wel aanbevelingen gedaan en richtlijnen gegeven, maar geen zaken verplicht gesteld.

De Veldhandleiding Archeologie is in de eerste plaats bedoeld als praktische handleiding voor archeologen in het veld, die tijdens hun werkzaamheden worden geconfronteerd met uiteenlopende materiaalcategorieën en onder- zoekstechnieken. Vaak is het niet duidelijk hoe de verschillende vondstgroepen het best verzameld, bemonsterd en bewaard kunnen worden en wat het belang ervan kan zijn. Daardoor komt het regelmatig voor dat specialisten te maken krijgen met onvolledig verzamelde vondstgroepen, met verontreinigde monsters of onjuist geconserveerde objecten. Het gevolg is dat daarom vaak geen opti- maal onderzoeksrendement wordt verkregen. Om deze situatie te verbeteren is aan verschillende (materiaal)specialisten gevraagd een beknopte handleiding te schrijven over de aard, het belang en de verzamelwijze(n) van verschillende vondstgroepen.
Daarnaast kan de Veldhandleiding Archeologie ook nuttig zijn voor diegenen die een Programma van Eisen of een Plan van Aanpak moeten opstellen. Ook voor onderwijsdoeleinden kan deze publicatie worden benut.
Vrijwel alle bijdragen hebben een identieke structuur. De afzonderlijke hoofd- stukken beginnen met een beknopte omschrijving van de aard en het voorko- men van de specifieke vondstgroep. Vervolgens wordt het onderzoek (moge- lijkheden en technieken) kort toegelicht. Hierna komen verschillende aspecten van het ‘veldwerk’ aan de orde. De wijze van verzamelen, bemonsteren, reinigen en (tijdelijke) opslag worden daarbij behandeld. De bijdragen worden afgesloten met de vermelding van specifieke literatuur en websites en adres- sen van (Nederlandse) specialisten voor de betreffende materiaalcategorie.
De specialisten die aan de totstandkoming van de Veldhandleiding Archeologie hebben bijgedragen, zijn werkzaam bij archeologische bedrijven, overheden en universiteiten. Op verzoek van de samenstellers hebben ze hun afzonderlijke bijdragen eveneens voorgelegd aan hun collega’s, die eveneens werkzaam
zijn op het betreffende specialistische terrein. Op deze wijze kon een breed inhoudelijk draagvlak worden gecreëerd en zouden er zo min mogelijk aan- bevelingen over het hoofd worden gezien.

De bijdragen zijn, in samenwerking met collega-specialisten, verzorgd door: B. Beerenhout (visresten), P. Bitter (ceramiek), S. Bloo (prehistorisch aarde- werk), K. van der Borg (14C-datering), S.Y. Comis (textiel), J. van Dijk (dierlijke resten) , C. van Driel-Murray (leer), K. Esser (dierlijke resten), E. Jansma (dendrochronologisch onderzoek), I. Joosten (slakken), E.A.K. en H. Kars (natuursteen), L. Kooistra (botanische macroresten, pollen en sporen),
M.J.Kooistra(micromorfologie), J.F.P.Kottman(glas),W.Kuijper(schelpen), R. Lagas (chemisch onderzoek), H.J.M. Meijers (metaal), P. van Rijn (hout), J. Schelvis (mijten en insecten), L. Smits (menselijk skeletmateriaal) en L.B.M. Verhart (vuursteen).
De samenstelling en redactie was is handen van A. Carmiggelt en P.J.W.M. Schulten.
De publicatie is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Het College is samenstellers en genoemde specialisten erkentelijk voor hun bereidwillige medewerking.
R.W. Brandt
Voorzitter van het College voor de Archeologische Kwaliteit

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

Sidestone books

Met regelmaat verschijnen bij Sidestone boeken over archeologie, geschiedenis en antropologie. Behalve dat deze boeken in print te koop zijn bij de boekhandel biedt Sidestone Press ook gratis online toegang tot deze boeken.

Onder de  ‘Lees meer’ vindt u een lijstje met recent verschenen Nederlandstalige titels, of boeken die relevant zijn voor de Nederlandse geschiedenis/archeologie. Naast Nederlandse publicaties geven wij voornamelijk Engelstalige boeken uit. Voor een volledig overzicht van onze titels kunt u kijken op https://www.sidestone.com/books/. U kunt ieder boek gratis online doorlezen, klik simpelweg op de knop “read online”.
Indien u meer informatie wilt over een boek, contact met de auteur, of een recensie exemplaar wilt aanvragen, neem dan contact met ons op.

 

Terug naar overzicht ‘Vrij om te lezen’

 

 

-+=
Google Translate
Top